• 1401/03/10-انتخاب درست سلف خوابگاه
  • انتخاب درست سلف خوابگاه
    از دانشجویان محترم خوابگاهی خواهشمند است رزرو شام را فقط در سلف خوابگاه انتخاب نمایند واز رزرو شام در سلف مرکزی خودداری نمایند.باسپاس